Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

pragnienia

July 16 2017

pragnienia
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad viainspirations inspirations
pragnienia

July 02 2017

pragnienia
7289 db9a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
pragnienia
7315 9a13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
pragnienia

June 30 2017

pragnienia
5642 24f2 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
pragnienia
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
pragnienia
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMezame Mezame
pragnienia
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaplugss plugss
Każdemu jest ciężko,to nie jest żadne tłumaczenie…
— (via psychopathvx)
pragnienia
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
pragnienia
pragnienia
2141 2dc3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahalfinlove halfinlove
pragnienia
5535 7696
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajemkartofle jemkartofle
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

pragnienia
Reposted fromnazarena nazarena vianowaay nowaay
pragnienia
8380 f770 500
Reposted frombiri biri vianowaay nowaay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl