Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

pragnienia
pragnienia
6986 65c3 500
pragnienia
pragnienia

August 08 2017

5570 5d90
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaimpressive impressive
pragnienia
2652 c3d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaimpressive impressive

August 01 2017

pragnienia
pragnienia
pragnienia
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
pragnienia
9279 3a98
Reposted fromgket gket viainspirations inspirations
pragnienia
4917 8d93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
pragnienia
4614 ab40
Reposted fromoutoflove outoflove viamruczenie mruczenie
pragnienia
9309 7d6f
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackandwhite blackandwhite

July 27 2017

pragnienia
9677 b476 500
pragnienia
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations

July 23 2017

pragnienia
pragnienia
5871 1998
Reposted frompesy pesy viainspirations inspirations
pragnienia
pragnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl