Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

pragnienia

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viamymindneversleeps mymindneversleeps
pragnienia
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viakochajmnie kochajmnie

May 27 2017

pragnienia
pragnienia
5576 b73a
Reposted fromlavendowy lavendowy viaszarakoszula szarakoszula

May 23 2017

pragnienia
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaMezame Mezame
pragnienia
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoralina koralina
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

pragnienia
pragnienia
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
pragnienia
9222 ea37
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viamoai moai

May 22 2017

pragnienia
pragnienia
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viainspirations inspirations
7459 4986 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

pragnienia
1180 83b0 500
Reposted fromxtal xtal viainspirations inspirations
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viainspirations inspirations
pragnienia
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viainspirations inspirations
pragnienia

eccellenze-italiane: Villa d'Este, Lago di Como

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl