Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

3709 e4b3

banshy:

Saksun, Faroe Islands by Manuel Dietrich

pragnienia
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
3487 a93b 500
Reposted fromturquoise turquoise viadzony dzony
pragnienia
0455 3e8a

October 14 2017

pragnienia
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
pragnienia
4518 7d03
9934 5972 500

“Don’t slide through life. Savor it. Slow down. Be kind. Pay attention. Because this isn’t going to happen again.”

pragnienia
pragnienia
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
pragnienia
 Nie ma przyjaźni po rozstaniu. Zrywam z Tobą, ale zostańmy przyjaciółmi. Brzmi tak samo jak - Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaimpressive impressive
pragnienia

October 09 2017

pragnienia
1668 ee46
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

pragnienia
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
4423 442a 500
Reposted fromexistential existential viaszarakoszula szarakoszula
pragnienia
pragnienia
Stirling Falls in Milford Sound, New Zealand
pragnienia
pragnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl